Warte uwagitekst alternatywny

tekst alternatywny

Kontakt

Adres:
ul. Kościuszki 31
58-150 Strzegom

tel/fax: (74) 8550233

e-mail:

sekretariat@lo.strzegom.pl


adres skrzynki ePUAP: epuapzsostrzegom

Sekretariat

Czynny:
Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30

Księgowość

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

BIPBiuletyn Informacji Publicznej--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały do pobrania:
1. Statut naszego LO - Statut.pdf
2. Sprawozdania i raporty

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


DANE PODSTAWOWE
1. Nazwa stanowiska pracy: pracownik pomocniczy i obsługi – KONSERWATOR
2. Komórka organizacyjna: Zespół Szkól Ogólnokształcących w Strzegomiu
3. Wymiar etatu: do 3/4 etatu

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
Wykształcenie: zawodowe
Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub obcokrajowiec z prawem do podjęcia pracy na terenie Polski i ze znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) nie była karana za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu,
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karnoskarbowe,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku konserwatora,
e) wysoka kultura osobista i łatwość w codziennym komunikowaniu się z innymi,
f) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
Do sprawnego wykonywania pracy w wyżej wymienionym zawodzie wymagana jest dobra ogólna sprawność fizyczna i ruchowa. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej, doświadczenie w realizacji prac remontowych. Przydatna jest umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi pracownikami, cierpliwość i wyrozumiałość. W zawodzie tym potrzebne są przede wszystkim dokładność, sumienność, uczciwość oraz umiejętne zarządzanie czasem i zmysł organizacyjny.

Doświadczenie zawodowe: Dobrze widziane doświadczenie w pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
• systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez dokonywanie przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, komunikacyjnych, pomieszczeń i obiektów sportowych
• kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych działających w szkole (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektrycznych)
• systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie remontów bieżących zgłaszanych ustnie przez pracowników szkoły
• wykonywanie innych prac remontowo – budowlanych, nie wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu, zleconych przez dyrektora szkoły
• troska o wyposażenie warsztatu w niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały
• dokonywanie zakupów
• utrzymywanie w porządku i czystości kotłowni oraz terenów szkolnych (koszenie trawy, wyrównywanie terenu, odśnieżanie, usuwanie nieczystości itp.)
• wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami BHP

WYMAGANE DOKUMENTY :
a) list motywacyjny;
b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
c) oryginał kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 1
d) kserokopie świadectw pracy;
e) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe;
f) oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (osoby, którym zostanie zaproponowana praca będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie);
g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych – Załącznik nr 2

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów do dnia 29.09.2023 r. godz. 10.00 osobiście, kurierem lub pocztą do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
"Oferta na stanowisko pracy: KONSERWATOR"

Zatrudnienie – umowa o pracę od września 2023 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu
Przemysław Knap
Strzegom, dnia 09.08.2023 r.

Załącznik nr 1 w docx
Załącznik nr 2 w docx
Klauzula informacyjna w docx
Załącznik nr 1 w pdf
Załącznik nr 2 w pdf
Klauzula informacyjna w pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat:

Zapytanie ofertowe
na zakup, dostawę i montaż wyposażenia w ramach programu "Aktywna Tablica" oraz szkolenie z obsługi zakupionych urządzeń.

Szczegóły zapytania ofertowego i składanie ofert pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/664290

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg:

Zespół Szkół Ogólnokształcących: „REMONT POMIESZCZEŃ TOALET W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZEGOMIU". ETAP II.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Nie

Nazwa projektu lub programu – brak

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych – Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): -


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający – Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania – Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających – Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: -

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: -


Informacje dodatkowe: -

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących, krajowy numer identyfikacyjny 69191000000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki 31 , 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 550 233, e-mail ogolniak@wp.pl, faks 748 550 233.

Adres strony internetowej (URL): http://lo.strzegom.pl

Adres profilu nabywcy: -

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: -

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): http://www.lo.strzegom.pl/2010/viewpage.php?page_id=28

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.lo.strzegom.pl/2010/viewpage.php?page_id=28

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem – Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie – Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób – Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób – Nie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne – Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „REMONT POMIESZCZEŃ TOALET W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZEGOMIU". ETAP II.

Numer referencyjny: 1/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny – Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części - Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: -

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: -

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Remont obejmuje:
1. Pomieszczenie A1 – przedsionek do W.C. dla mężczyzn
2. Pomieszczenia A2 - W.C. dla mężczyzn
3. Pomieszczenie A3 - W.C. ogólnodostępne
4. Pomieszczenie A6 - W.C. dla niepełnosprawnych

Toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wyposażenie – zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych – poręcze, uchwyty.

Zakres robót:

1. rozbiórka ścian działowych
2. demontaż (skucie) istniejącej w pomieszczeniach remontowanym wraz z warstwami posadzki betonowej na gruncie gr. ok. 20 cm
3. remont/modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie pomieszczeń sanitarnych (zgodnie z projektem branżowym)
4. remont/modernizacja instalacji zimnej i ciepłej wody (zgodnie z projektem branżowym)
5. remont/modernizacja/budowa instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej (zgodnie z projektem branżowym)
6. remont/modernizacja instalacji elektrycznej (zgodnie z projektem branżowym) – w ramach etapu I została wykonana główna tablica rozdzielcza wraz z przyłączem energii elektrycznej do tej tablicy. Remont/modernizacja instalacji elektrycznej według w/w pomieszczeń.
7. wykonanie nowych posadzek
8. budowa ścinek działowych z płyt g-k oraz bloczków gazobetonowych wraz z zamurowaniem istniejących otworów okiennych
9. montaż sufitów podwieszonych
10. montaż prefabrykowanych ścianek oddzielających toalety i pisuary
11. prace wykończeniowe – wykonanie okładziny z płytek ceramicznych ścian i posadzki, malowanie, montaż ceramiki sanitarnej i elementów wyposażenia
12. montaż stolarki drzwiowej
13. Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych (zgodnie z projektem branżowym)
14. Wymiana oświetlenia.

Szczegóły wykonania poszczególnych robót zawarte w projektach branżowych.

Przed zakupem materiałów, które będą zastosowane do remontu toalet należy uzyskać akceptację zamawiającego (glazura, terakota, umywalki, zestawy ustępowe, gniazda, wyłączniki ,itp.). Do akceptacji należy przedstawić wyroby o wysokiej trwałości , sprawdzonych na rynku budowlanym producentów, na które producent posiada odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne do stosowania swoich wyrobów w budynkach użyteczności publicznej.

Z uwagi na prowadzenie remontu w użytkowanym budynku przy wykonywaniu robót należy zachować najwyższą staranność. Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć elementy, które mogą być zabrudzone lub uszkodzone w wyniku remontu. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zapylenia części budynku , które nie są objęte remontem. Prace należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników budynku.

Do obowiązków wykonawcy należy transport materiałów i wywóz odpadów budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 45214220-8
Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: -
Waluta: -
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 2 lub dniach: -
lub
data rozpoczęcia: - lub zakończenia: -
II.9) Informacje dodatkowe: Zakończenie realizacji przedmiotu umowy- do 2 miesięcy od podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Określenie warunków: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

Informacje dodatkowe: -

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:

Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zbieżnej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia min. 150.000,00 zł(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),W przypadku wykonawców zagranicznych, wartości podawane w walutach obcych przelicza się na złote polskie według kursu średniego ogłaszanego przez NBP dla danej waluty z najbliższego dnia roboczego następującego po dacie dokumentu, w którym wartość ta jest wskazana.

Informacje dodatkowe: -

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa:

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 1.Wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył przynajmniej jedno zadanie dotyczące wykonania remontu sanitariatów, o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł. Jeżeli wykonawca nie wykonał jednego zadania (jednej roboty budowlanej) na kwotę określoną powyżej, Zamawiający dopuszcza zsumowanie kilku zadań, ale w skali 1 roku kalendarzowego. 2. Wykaże, iż dysponuje osobami, które będą pełnić funkcję kierownika budowy,posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: -

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt.1ustawy, 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający,że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu sanitariatów o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wg załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, a w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– inne dokumenty.
2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 6.
3. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą jak 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: -

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie wykonawcy przekazują Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: - Nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe: -

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców: -

Przewidywana minimalna liczba wykonawców: -

Maksymalna liczba wykonawców: -

Kryteria selekcji wykonawców: -

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: -

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: -

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: -

Informacje dodatkowe: -

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: -

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: -

Informacje dodatkowe: -

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: -

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: -

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: -

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: -

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: -

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: -

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: -

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): -

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: -

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: -

Czas trwania: -

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: -

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: -

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24a ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: -

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): -

Informacje dodatkowe: -

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: -

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: -

Wstępny harmonogram postępowania: -

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: -

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: -

Informacje dodatkowe: -

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: -

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: -

Informacje dodatkowe: -

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: -

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: -

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: -

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: -

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: -

Czas trwania: -

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: -

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: -

Data: godzina: -

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: -

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: -

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: -

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: -

Informacje dodatkowe: -IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach:

1) realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,

2) gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

3) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

4) gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach:

a) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
c) opóźnień w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie,
d) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,
e) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, katastrofy i kataklizmy),mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
f) zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na harmonogram wykonywania robót, g) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w pkt 19.2 pkt 1niniejszej SIWZ, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania umowy.

5) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

6) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jeżeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22aust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7) zmiany dotyczącej powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy części zamówienia podwykonawcom, jeżeli Wykonawca nie wskazał tych pod wykonawców w swojej ofercie,

8) zmiany osób, pełniących funkcje kierownicze na budowie pod warunkiem zachowania właściwych kwalifikacji zawodowych,

9) We wszystkich przypadkach określonych w pkt 19.2 pkt 4, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności uniemożliwiających realizację prac, co musi zostać potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

10)Zmiany w umowie mogą być dopuszczone wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 18.05.2020 r., do godz. 12:00 w sekretariacie szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu.

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: -

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: -

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe: -

Materiały do pobrania:
- SIWZ.pdf
- Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz robót.pdf
- Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz osób spr.pdf
- Załącznik nr 7 do SIWZ umowa wraz ze wzorem karty gwarancyjnej spr.pdf
- Załącznik nr 8a i 8b do SIWZ.pdff

Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót:
- Załącznik 9-branża elektryczna - etap II - przedmiar.pdf
- Załącznik 9-branża konstrukcyjna - etap II - przedmiar.pdf
- Załącznik 9-branża kon-arch - etap II - kosztorys.pdf
- Załącznik 9-branża sanitarna - etap II -przedmiar.pdf
- Załącznik 9-branża sanitarna2 - etap II -tabela elementów.pdf

Załącznik nr 10 i 11 do SIWZ - branża elektryczna:
- Opis techniczny - elektryka.pdf
- Rzut parteru - instalacja elektryczna - E-1.pdf
- Tablica rozdzielcza - E-2.pdf

Załącznik nr 10 i 11 do SIWZ - branża konstrukcyjna:
- Strona tytułowa.pdf
- Spis treści.pdf
- Opis techniczny.pdf
- I-1.pdf
- I-2.pdf
- I-3.pdf
- I-4.pdf
- I-5.pdf
- I-6.pdf
- A-1.pdf
- A-2.pdf
- A-3.pdf
- A-4.pdf
- A-5.pdf
- A-6.pdf
- A-7.pdf
- A-8.pdf
- A-9.pdf
- K-1.pdf
- S-1.pdf

Załącznik nr 10 i 11 do SIWZ - branża sanitarna:
- Strona tytułowa - część sanitarna.pdf
- OT - LO Instalacje.pdf
- Zestawienie instalacji CO.xls
- Zestawienie instalacji wody.xls
- IS-1.pdf
- IS-2.pdf
- IS-3.pdf
- IS-4.pdf
- IS-5.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespół Szkół Ogólnokształcących: „REMONT POMIESZCZEŃ TOALET W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZEGOMIU". ETAP I.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie

Nazwa projektu lub programu - brak

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): -

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania - Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających - Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: -

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: -

Informacje dodatkowe: -

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących, krajowy numer identyfikacyjny 69191000000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki 31 , 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 550 233, e-mail pgolniak@wp.pl, faks 748 550 233.
Adres strony internetowej (URL): http://lo.strzegom.pl
Adres profilu nabywcy: -
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: -

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): http://lo.strzegom.pl/2010/viewpage.php?page_id=28

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lo.strzegom.pl/2010/viewpage.php?page_id=28

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem - Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie - Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób - Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób - Nie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne - Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „REMONT POMIESZCZEŃ TOALET W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZEGOMIU". ETAP I.
Numer referencyjny: 1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny - Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części - Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: -
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: -

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Etap I inwestycji swoim zakresem obejmuje remont w obrębie pomieszczeń: A5 – WC dla kobiet, A4 - Przedsionek do W.C. dla kobiet, A7- pomieszczenie gospodarcze oraz remont/przebudowę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz wentylacji mechanicznej łącznie z wykonaniem pionów i wyrzutni ponad połacią dachu. Zakres prac do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy w zakresie niniejszego zadania obejmuje I ETAP w poniższym zakresie 1. Remont instalacji wentylacji. 2. Remont instalacji CO. 3. Remont instalacji wodociągowej. 4. Remont instalacji kanalizacyjnej. 5. Remont instalacji elektrycznej. 6. Prace budowlane (np. rozbiórka istniejących ścian, zamurowanie istniejących otworów okiennych, budowanie ścianek działowych, wykonanie: posadzek, tynków, malowanie, glazura, terakota, sufity podwieszane, etc.) .7. Biały montaż (miski ustępowe, pisuary, umywalki, itp.) UWAGA:W/w prace będą wykonywane na obiekcie czynnym. Wykonawca powinien przewidziećutrudnienia wynikłe z ruchu użytkowników.

II.5) Główny kod CPV: 45214220-8
Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: -
Waluta: -
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 2 lub dniach: -
lub
data rozpoczęcia: - lub zakończenia: -

II.9) Informacje dodatkowe: Zakończenie realizacji przedmiotu umowy- do 2 miesięcy od podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Określenie warunków: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.
Informacje dodatkowe: -

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zbieżnej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia min. 150.000,00 zł(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),W przypadku wykonawców zagranicznych, wartości podawane w walutach obcych przelicza się na złote polskie według kursu średniego ogłaszanego przez NBP dla danej waluty z najbliższego dnia roboczego następującego po dacie dokumentu,w którym wartość ta jest wskazana.
Informacje dodatkowe: -

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa:
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 1.Wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył przynajmniej jedno zadanie dotyczące wykonania remontu sanitariatów, o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł. Jeżeli wykonawca nie wykonał jednego zadania (jednej roboty budowlanej) na kwotę określoną powyżej, Zamawiający dopuszcza zsumowanie kilku zadań, ale w skali 1 roku kalendarzowego. 2. Wykaże, iż dysponuje osobami, które będą pełnić funkcję kierownika budowy,posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: -

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt.1ustawy, 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający,że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu sanitariatów o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wg załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, a w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– inne dokumenty. 2 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 6. 3. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą jak 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: -

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie wykonawcy przekazują Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: - Nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe: -

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców: -
Przewidywana minimalna liczba wykonawców: -
Maksymalna liczba wykonawców: -
Kryteria selekcji wykonawców: -

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: -
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: -
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: -
Informacje dodatkowe: ¬
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: -
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: -
Informacje dodatkowe: -
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: -
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: -

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: -

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: -

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: -
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: -
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: -
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): -
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: -
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: -
Czas trwania: -
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: -
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: -

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: -
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): -
Informacje dodatkowe: -

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: -
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: -
Wstępny harmonogram postępowania: -
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: -
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: -
Informacje dodatkowe: -

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: -
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: -
Informacje dodatkowe: -

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: -
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: -
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: -
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: -
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: -
Czas trwania: -
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: -
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: -
Data: godzina: -
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: -
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: -
Istotne dla stron postanowienia
Wygenerowano w sekund: 0.03
6,224,545 Unikalnych wizyt